Общи условия • Tsena.biz

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт!

С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия

1. Магазина предлага на своите потребители сайта tsena.biz във вида, в който е.

2. tsena.biz си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.

3. tsena.biz има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта, да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители без предварително известяване.

4. tsena.biz не носи отговорност при допуснати наборни грешки и несъответствия в предлаганите стоките.

РЕГИСТРАЦИЯ

1.1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в tsena.biz стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на tsena.biz.

1.2. При попълване на регистрационната форма по ал.1, т.1 Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на tsena.biz данни, както и данни за за фактуриране, акопотребителят желае да получи такава. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

1.3. В случай, че Клиент на tsena.biz предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по предходната алинея, tsena.biz има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил, като и не изпълнението на поръчаните продукти от клиента.

1.4. Преди извършване на изявлението по чл.4, ал.1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма по ал.1 информация.

2. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на tsena.biz и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в tsena.biz стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта tsena.biz.

ПАРОЛА И ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ

2.1. При регистрацията си Клиентът посочва e-mail адрес и парола за достъп до клиентския си профил в tsena.biz

2.2. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно tsena.biz в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на e-mail адреса(потребителско име) и паролата му.

2.3. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход/exit” (бутона се намира в полето „ИНФОРМАЦИЯ”.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

4.1. След сключване на договора tsena.biz незабавно потвърждава получаването на изявлението, като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща.

4.2. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до tsena.biz по електронна поща на 528@tsena.biz.

4.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Публикуване на информация за стоките в tsena.biz.

5. tsena.biz публикува в tsena.biz описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента да се откаже от договора, както и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

5.1. tsena.biz не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

6. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в tsena.biz е публична покана по смисъла на чл.290, ал.1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл.(12) начин, като стоката се достави на указания от Клиента адрес в пределите на Република България.

6.1. tsena.biz не приема заявки и не доставя стоки извън пределите на Република България.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

7 Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

Когато искате да поръчате някои от продуктите в tsena.biz натиснете бутона „KУПИ“ и той автоматично ще ви пренесе във Вашата количка. Ако желаете да поръчате друг продукт от каталога натиснете бутона „Обратно” на вашата уеб програма. При поръчка на повече от един артикул, натиснете знакът „+” в дясно от полето показващо количеството. Ако желает да намалите продуктите натиснете знакът „-” в ляво от полето показващо количеството. В случай, че желаете да се откажете от продукт преди да сте поръчали, натиснете бутона „Изтрий. Когато сте готови с избора на продуктите, които желаете да закупите, натиснете бутона „Поръчай”.

Следват четири етапа. В първият избирате дали да поръчате, като се регистрирате в системата или не. На втория етап трябва да попълнете имена адрес и валиден телефон. На следващия етап ще видите приблизителната цена за доставка. На чевърти етап начина на плащане.

7.1. Заявката за покупка на стока от tsena.biz се счита за извършена след натискане на бутона “Изпрати поръчка”.

7.2. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за tsena.biz не възниква задължение за нейното изпълнение.

7.4. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

7.5. Заявка, в която не е посочен валиден телефон за връзка в рамките на Република България, няма да бъде обработвана от tsena.biz.

Потвърждаване получаването на заявката

8. Заявка за покупка се приема от tsena.biz чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:

а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на tsena.biz (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;

б. информация за основните характеристики на заявената стока;

в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

г. приблизителните стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

е. информация за правото на Клиента да се откаже от сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; и

ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока tsena.biz ще потвърди валидността на заявката;

з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

11.1. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на tsena.biz поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал.11, б. „ж” tsena.biz уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи ако клиентът е заплатил изцяло или частично продажната цена, tsena.biz възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

ЦЕНИ

12. Всички цени в tsena.biz са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност.

12.1. Указаните в tsena.biz цени на отделните стоки са за единично количество и включват приблизителните разходите за доставка.

12.2. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

13.1. Цената по чл.12 и разходите за доставката могат да бъдат платени чрез наложен платеж, paypal или банков превод.

ДОСТАВКА

14.1. Доставката на избраната от клиента стока е за негова сметка и се извършва само на територията на Република България от нас или от куриерска фирма.

14.2. Цената на всяка доставка зависи от теглото на поръчаната стока и присъства винаги в данните за поръчка.

14.3. Доставката на малогабаритни стоки с тегло под 20 кг се извършва чрез фирма Европът, Еконт, Интерлогистика или друга куриерска компания по техните тарифи и график. В „tsena.biz“ е интегриран самостоятелен калкулатор, който може да пресметне приблизителната стойност на куриерската услуга. За по-голяма точност използвайте тарифния калкулатор на Европът, Еконт, Интерлогистика.

14.4. Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни след потвърждение на поръчката.

14.5. В случай, че стоката не е на склад, клиента получава съобщение за възможния срок на получаване на желаната стока и след неговото потвърждение за изчакване, приемаме поръчката.

14.6. Доставката /цена и срок/ на едрогабаритни стоки с тегло над 20 кг /душ кабини, вани, душ панели, санитарна керамика/ се договаря допълнително.

14.7. При доставката на пратката задължително проверявайте за съответствието и състоянието на получената стока в присъствието на куриера. При констатирани нередности не подписвайте документите за приемане и веднага се свържете с нас. Това ще ви даде право да върнете поръчката.

14.8. Времето за доставка на поръчаните стоки е само в рамките на работната седмица.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПРАТЕНИЯ АРТИКУЛ

15. tsena.biz се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания tsena.biz се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба по независещи от Клиента причини tsena.biz се задължава да изпрати повторно заявения артикул.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

16.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като пълномощник с нотариално заверено пълномощно или представляващ Клиента- юридическо лице.

16.2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал.1 подписват придружаващите я документи.

16.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, tsena.biz се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

17.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или не е спазен срокът за доставка.

17.2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

17.3. При условията на ал.17.1, а. „б”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до tsena.biz, като доставката става за сметка на tsena.biz.

17.4. В случай на упражняване правото по чл.8, ал.3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл.8, ал.3. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.

17.5. tsena.biz възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 8, ал. 3 /във връзка с Чл.55, ал.6 от ЗЗП/ или някое от правата си по ал.1 или 2 от настоящия член. tsena.biz не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума.

17.6. Отказ от стока по чл. 55 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от закупената стока в срок от 7 работни дни от датата на покупката. Опаковката на стоката, както и самата стока не трябва да бъдат повредени или използвани от клиента. При неизпълнение на това условие “tsena.biz” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента. Разходите по транспорта за доставка и връщане на стоката се поемат от потребителя.

17.7. Клиентът трябва да провери пратката в присъствието на куриера и при установяване на някой от горепосочените случаи, има право да поиска връщане на доставката. Клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми.

17.8. Връщането на стоката е възможно само срещу касова бележка и фактура (ако такава е заявена от клиента при оформянето на поръчката).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. При прекратяване на договора tsena.biz заличава клиентския профил и паролата за достъп до него, ако са създадени.

18.2. Клиентът може по всяко време за поиска от tsena.biz заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

18.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на tsena.biz

б. прекратяване поддържането на tsena.biz или

в. в други предвидени в закона случаи.

Разваляне на договора

19. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично писмено предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА tsena.biz

tsena.biz се задължава:

а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;

б. да достави в срок заявената стока;

в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

г. при невъзможност да достави стоката tsena.biz незабавно уведомява клиента и възстановява платените от него суми;

д. не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката;

е. има право да не изпълни поръчка при посочени неверни лични данни от страна на клиента;

ж. при забавяне или неизпълнение на поръчката поради обстоятелства, независещи от нас, tsena.biz не носи отговорност;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът се задължава:

а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;

б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

г. да получи стоката;

д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

2. Клиентът има право на:

а. достъп в режим онлайн до tsena.biz, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от tsena.biz.

б. достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени при регистрацията му или след това.

в. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл.5, ал.3 от настоящите Общи условия и на чл.55 от Закона за защита на потребителите.

3. Клиентът се задължава при ползване на tsena.biz:

а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

в. да уведомява незабавно tsena.biz за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на tsena.biz;

г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват tsena.biz, както и да не използва tsena.biz по начин, предизвикващ отказ от услугите.

д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в tsena.biz и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

е. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

ж. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

5. При неспазване на задълженията по ал. 3 tsena.biz има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил.

ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване tsena.biz издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран от tsena.biz сервиз;

в) при повреди причинени от неправилна експлоатация и поддръжка;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

е) при настъпването на изрично упомената в гаранционната карта условия.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на tsena.biz по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

ЗАКРИЛА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Личната информация, която ние съхраняваме се използва съгласно Закона за защита на личните данни в България.

tsena.biz полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез tsena.biz – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чрез предоставените данни за регистриране в магазина, клиентите имат право да пазаруват. tsena.biz си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. При отказана от нас поръчка разходите са за наша сметка.

В случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай tsena.biz има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Данните, които нашите клиенти предоставят при регистрирането си са конфиденциални (използват се единствено от нас с цел подобряване качеството на обслужване) и не се преотстъпват на трети страни освен в случаите когато:

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– в други предвидени в закона случаи.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

22.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия tsena.biz (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на tsena.biz или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на tsena.biz, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

23.1. tsena.biz полага грижа информацията в tsena.biz да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. tsena.biz няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че tsena.biz не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от tsena.biz умишлено или при проявена груба небрежност

2. tsena.biz не носи отговорност за непредоставяне на достъп до tsena.biz , както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на tsena.biz, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

3. tsena.biz не гарантира, че достъпът до tsena.biz ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на tsena.biz.

4. Доколкото tsena.biz не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, tsena.biz отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

5. tsena.biz няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва tsena.biz.

6. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, tsena.biz не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата „Търсене“ информация.

7. Страните приемат, че tsena.biz не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на tsena.biz y с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи tsena.biz предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че tsena.biz не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Недействителност

Чл. 24. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Чл. 25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България.

Приложимо право

Чл. 25. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Други

Чл. 26.1. tsena.biz има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Чл. 25 Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. tsena.biz не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

6. При използване услугите на tsena.biz потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Tsena.biz
Don`t copy text!

Категории